Oferta

Kancelarie świadczą szeroki zakres usług prawnych zarówno dla osób prywatnych, jak i podmiotów gospodarczych.

Kancelarie świadczą usługi prawne poprzez:

 

 • udzielanie porad prawnych,

 • przygotowywanie pism procesowych,

 • kompleksowe prowadzenie spraw przed sądami wszystkich instancji, sporządzanie i opiniowanie umów, statutów, regulaminów, uchwał i innych dokumentów,

 • negocjowanie warunków zawieranych umów,

 • reprezentację przed sądami wszystkich instancji, na każdym etapie postępowania oraz przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami,

 • sporządzanie opinii prawnych,

 • dochodzenie odszkodowań,

 • dochodzenia należności od dłużników w postępowaniu egzekucyjnym.

 • stałą obsługę prawna podmiotów gospodarczych,

 • stałą obsługę administracji publicznej.

adwokat Tarnobrzeg
Adwokat Tarnobrzeg

Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa i kompleksowego prowadzenia spraw z zakresu:

Prawo cywilne

 • sprawy w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości poprzez zasiedzenie, uwłaszczenie, służebności gruntowe,

 • służebności przesyłu,

 • sprawy w zakresie o zniesienie współwłasności,

 • sprawy w zakresie sporów o własność oraz ochrona posiadania,

 • sprawy w zakresie ochrony dóbr osobistych,

 • sprawy w zakresie roszczeń wynikających z wszelkich rodzajów umów cywilnoprawnych,

 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie rentę,

 • sprawy o zapłatę także umów konsumenckich, z weksla, w postępowaniu nakazowym,upominawczym
  wraz z windykacją należności,

 • sprawy z zakresu umów
  ubezpieczenia korporacyjnego, zbiorowego, indywidualnego
  auro-casco (AC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej (OC), mienia, ubezpieczenia rolniczego, turystycznego, zdrowotnego, 

 • sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń.

 • sprawy o rozwód i separację,

 • sprawy majątkowe małżeńskie
  w trakcie trwania małżeństwa, jak również po jego ustaniu,

 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,

 • sprawy o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

 • sprawy alimentacyjne między małżonkami,

 • sprawy alimentacyjne między rodzicami a dziećmi,

 • sprawy o ustalenie kontaktów
  z dzieckiem,

 • sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka,

 • sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,

 • sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka.

Prawo rodzinne

 • obrony w sprawach karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia,
  w sprawach nieletnich-na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policje, Prokuraturę lub inne organy, jak również na etapie postępowania sądowego,

 • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,

 • sporządzanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,

 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem,

 • sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych
  w postępowaniu karnym,

 • reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw,

 • występowanie w roli oskarżyciela w sprawach z oskarżenia prywatnego,

 • składanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przedterminowe zwolnienie, przerwę w wykonaniu kary, dozór elektroniczny.

Prawo karne

 • postępowanie i reprezentacja klienta przed organami administracyjnymi,

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,

 • sporządzanie skarg w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

 • procesy inwestycyjne,

 • uzyskiwanie koncesji i zezwoleń.

Prawo administracyjne

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,

 • sprawy o dział spadku,

 • sprawy o zachowek, polecenie i zapis,

 • sprawy o uznanie niegodnego dziedziczenia.

Prawo spadkowe

 • reprezentacja pracowników w sporach pracowniczych,

 • reprezentacja pracodawców w sporach pracowniczych,

 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń wypadkowych, emerytalno-rentowych, oraz waloryzacji świadczeń.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT DR MIROSŁAW KOPEĆ

Prawo gospodarcze,

Prawo cywilne,

Prawo samorządu terytorialnego,

Prawo medyczne.

 Prawo karne, w tym prawo karne skarbowe,

Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa i kompleksowego prowadzenia spraw z zakresu:

KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT JOANNA GARBULIŃSKA

O nas

Dobra i Skuteczna Kancelaria Adwokacka - Adwokat Tarnobrzeg - dr Mirosław Kopeć i Adwokat Joanna Garbulińska, to dobrzy specjaliści w dziedzinie prawa.

Dobry i skuteczny adwokat, to taki który w szybkim czasie udzieli Ci wsparcia w rozwiązaniu problemów prawnych, porad prawnych i poprowadzi w odpowiednim kierunku. Oboje świadczą takie kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa cywilnego (spory sąsiedzkie, zasiedzenie, ustalenie granic) prawa rodzinnego (alimenty, rozwody, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku), prawa pracy (spory pracownicze, o zapłatę, mobbing) 
i ubezpieczeń społecznych (świadczenie wypadkowe, emerytalno-rentowe, waloryzacja świadczeń), prawa administracyjnego oraz prawa karnego (obrona, odroczenie wykonania kary, warunkowe, przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny), w tym prawa karnego skarbowego, prawa samorządu terytorialnego, prawa medycznego, prawa gospodarczego na rzecz osób  
i podmiotów gospodarczych.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Sienkiewicza 9, 39-400 Tarnobrzeg

Adwokat dr Mirosław Kopeć

NIP: 8672073920

REGON: 181014639

tel. 607 385 648

mirosławkopec@interia.pl

Adwokat Joanna Garbulińska

NIP: 8672250807

REGON: 387263283

tel. 725 397 764 

adwokat.joannagarbulinska@gmail.com